تکنیک های کلیدی افزایش دخل فروشگاه

فرمول من با تو در فروشگاه چیست

فرمول من با تو در فروشگاه ها و مال ها و دپارتمان استور ها و هایپر مارکت ها از حروف اول این کلمات تشکیل میشود

م / موسیقی

ن / نور

ب / بو و عطر

ا / افراد و کارکنان 

ت / تابلو ها

و / وسایل و تجهیزات 

موسیقی فروشگاه باید حرفه ای و تاثیر گذار باشد بدون موسیقی نمیتوان کاسبی کرد.

نور فروشگاه باید مطلوب و خوشایند باشد بدون نور زندگی ممکن نیست.

بو و عطر کارکنان و خود فروشگاه باید دل انگیز باشد که اگر نباشد افراد از شما دوری میکنند.

افراد فروشگاه شما باید لبخند بر لب داشته باشند و آموزش دیده باشند.

تابلو های راهنما و جایگاه و محیط شما اگر نامناسب باشد مشتری دپار سر در گمی شده و و زود خسته میشود

در پایان وسایل و تجهیزات فروشگاه شما باید مشتری گرا و مشتری پسند باشد و اگر نباشد مشتری دوباره باز نمیگردد و عدم بازگشت مشتری یعنی ورشکستگی.

احتیاج به کمک دارید ؟

آیا سوالی یا نظری در رابطه با شرکت پروشلف دارید؟
بوسیله فرم روبرو پیام خود را مستقیم به دست مدیریت برسانید